Služby

Vedenie podvojného účtovníctva:

Vedenie jednoduchého účtovníctva:

Vedenie mzdovej evidencie:- V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

- Evidencia vystavených a prijatých faktúr

- Spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH

- Zaúčtovanie účtovných dokladov, posúdenie oprávnenosti z daňového hľadiska

- Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

- Odovzdanie daňového priznania Daňovému úradu


- V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

- Evidencia pohľadávok a záväzkov

- Spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH

- Zaúčtovanie účtovných dokladov, posúdenie oprávnenosti z daňového hľadiska

- Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

- Odovzdanie daňového priznania Daňovému úradu


- Výpočet miezd

- Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne

- Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Socialnej a zdravotnej poisťovni

- Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad

- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- Mzdové listy

- Evidenčné listy dôchodkového poistenia

- Zápočtové listy